ENVIRO - KONZEKO

Prejsť na obsah
ENVIRO
Vízia spoločnosti KONZEKO, spol s r.o.
  • Chceme byť pružným a uznávaným spracovateľom odpadových olejov, emulzií a ropného odpadu.
  • Zabezpečiť pre zákazníkov v plnej miere spokojnosť s produktom vykurovacieho oleja a mazacích olejov.

Environmentálna politika

Vedenie spoločnosti KONZEKO, spol s r.o. definuje enviromentálnu politiku:
  • Zabezpečovanie kvality práce prioritnou povinnosťou zamestnancou spoločnosti pri ochrane životného prostredia v spojitosti zamestnanci - zákazníci - okolie.
  • Dodržiavať platné predpisy na ochranu životného prostredia a zohľadňovať ďaľšie požiadavky, ktoré sa firma zaviazala plniť.
  • Zaviesť vo firme najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti technológie regenerácie olejov.
  • Preventívnymi opatreniemi zlepšovať ochranu životného prostredia a orientovať činnosť na znižovanie odpadov.
  • Implementovať záväzky do praxe a informovať všetkých zamestnancov spoločnosti o činnostiach v oblasti životného prostredia.
  • Pravidelne hodnotiť systém enviromentálneho manažérstva vo vedení spoločnosti a minimálne raz ročne uskutočniť celkové hodnotenie enviromentálnych cieľov a enviromentálnej politiky.
  • Vedenia spoločnosti určilo funkciu zmocnenca životného prostredia a tím pracovníkov so zodpovednosťou a kompetenciou za zavedenie a udržiavanie politiky životného prostredia a jej napĺňanie cieľov.
Návrat na obsah